Ein Pobl

Tîm Arweinyddiaeth Ardal

Comisiynydd Ardal

Stephen Buckley

Mae gan Stephen gyfrifoldeb cyffredinol am yr Ardal. Mae’n cymeradwyo pob gweithgaredd. Ei rôl ef yw sicrhau bod yr ardal yn rhedeg yn effeithiol a bod Sgowtiaid yn datblygu yn unol â rheolau a pholisïau Cymdeithas y Sgowtiaid fel y gall pobl ifanc elwa o Sgowtiaid o ansawdd da.

Comisiynydd Ardal Ieuenctid

Megan Elias

Fel aelod o’r Tîm Arweinyddiaeth Ardal mae Megan yn gweithio mewn partneriaeth â’r Comisiynydd Ardal a Chadeirydd y Pwyllgor Gweithredol yr Ardal. Ei rôl yw sicrhau bod pobl ifanc rhwng 6 a 25 oed yn cymryd rhan ac yn cymryd rhan ym mhob penderfyniad sy’n siapio eu profiad Sgowtiaid yn lleol ac i rymuso pobl ifanc i rannu eu syniadau a chael llais ystyrlon wrth gynllunio, gweithredu ac adolygu eu rhaglen a’u cyfleoedd .

Cadeirydd yr Ardal

Robert Townsend

Mae’r Cadeirydd yn arwain y Pwyllgor Gweithredol, gan sicrhau ei fod yn cyflawni ei gyfrifoldebau yn yr Ardal. Bydd y Cadeirydd yn gweithio’n agos gyda’r Comisiynydd Ardal i gyflawni pwrpas Cymdeithas y Sgowtiaid trwy ddatblygu Sgowtiaid lleol, yn unol â Pholisi, Trefniadaeth a Rheolau’r Gymdeithas Sgowtiaid.

Ysgrifenyddes Ardal

David Johnson

Mae’r Ysgrifennydd yn cefnogi Cadeirydd y Pwyllgor Gweithredol i sicrhau gweithrediad llyfn a gweinyddiaeth gadarn Ardal y Sgowtiaid yn unol â Pholisi, Trefniadaeth a Rheolau’r Gymdeithas Sgowtiaid.

Trysorydd Dosbarth

Noel Kerr

Mae’r Trysorydd yn darparu gweinyddiaeth ariannol, cefnogaeth a gwybodaeth gadarn i’r Pwyllgor Gweithredol a’r Ardal yn unol â Pholisi, Trefniadaeth a Rheolau’r Gymdeithas Sgowtiaid.

Ysgrifennydd Bathodyn Dosbarth

Rhiannon Minis

Mae Ysgrifennydd y Bathodyn yn sicrhau y gall Grwpiau Sgowtiaid brynu’r bathodynnau ac ati sy’n ofynnol i gefnogi rhaglen Cymdeithas y Sgowtiaid.

Ysgrifennydd Penodiadau Dosbarth

Carol Johnson

Mae’r Ysgrifennydd Penodiadau yn sicrhau bod y weinyddiaeth ofynnol yn cael ei chynnal ar gyfer y Pwyllgor Cynghori Penodiadau yr Ardal.

Rheolwr Hyfforddiant Lleol

Swydd wag

Yn gyfrifol am reoli pob agwedd ar y broses hyfforddi / dysgu i oedolion yn yr Ardal gan gynnwys yr argymhelliad i ddyfarnu Bathodynnau Pren. Gweithio’n agos gyda gwirfoddolwyr eraill sy’n ymwneud â hyfforddi gwirfoddolwyr ar draws yr Ardal.