When: Term time Where: Ynys Môn Contact: District Commissioner Contact Email: dc@scoutsmon.wales Contact Phone: 07710069451 Open Volunteer Spots: Unlimited

Mae Cynorthwywyr Adran yn rhan annatod o dîm Sgowtiaid. Maen nhw’n helpu’r Arweinwyr Adran i redeg gemau, gweithgareddau a phrofiadau preswyl, wrth helpu pobl ifanc i ennill eu bathodynnau a’u gwobrau. Gall bod yn Gynorthwyydd Adran fod yn hyblyg, yn gyffrous ac yn hynod werth chweil – dyma’r rôl ddelfrydol i rywun sydd eisiau cymryd rhan mewn gwirfoddoli gyda’r Sgowtiaid mewn rôl arwain.

Beth wyt ti’n gwneud?

Mae Cynorthwydd Adran yn helpu i gyflwyno’r rhaglen trwy redeg gemau, gweithgareddau a chefnogi’r arweinwyr eraill.

Pa sgiliau sydd eu hangen?

Brwdfrydedd yw’r cyfan rydyn ni’n gofyn amdano! Fel Cynorthwydd Adran, mae’n siŵr y byddwch chi’n dysgu sgiliau newydd (nid yw #SgiliauAmOes yn berthnasol i’n pobl ifanc yn unig) a gall unrhyw sgiliau sydd gennych chi fod yn gaffaeliad mawr i’r tîm arweinyddiaeth p’un a yw hyn yn frwd dros DIY, i feistr crefft, i sgiliau TG, i’r gallu i helpu plant swil i flodeuo!

Sut allwn i symud ymlaen?

Mae yna lawer o rolau a llwybrau dilyniant yn y Sgowtiaid. Un enghraifft fyddai dod yn Arweinydd Adran Cynorthwyol – mae hon yn rôl debyg i Gynorthwyydd Adran ond rydych chi’n cymryd ychydig mwy o arwain gweithgareddau, gan helpu i lunio’r rhaglen a dechrau ar eich taith tuag at Fathodyn Pren. Gallai hyn eich arwain at fod yn Arweinydd Adran neu hyd yn oed i rôl Grŵp neu Ardal.

Efallai y bydd eich hobïau / diddordebau eraill (neu hyd yn oed un newydd) hyd yn oed yn eich arwain tuag at ddod yn Hyfforddwr Sgiliau lle byddwch chi’n arwain grwpiau ar Weithgaredd Antur. Gallech gamu i fwy o rôl weinyddol i Grŵp neu’r Ardal. Mae Sgowtiaid yn cynnig amryw o lwybrau dilyniant ac mae’n rhywbeth y gallwch chi ei drafod â’ch Cynghorydd Hyfforddi – ond nid ydych chi dan unrhyw bwysau i wneud hynny os nad ydych chi’n gyffyrddus â gwneud hynny.

A oes angen hyfforddiant?

Ychydig yn unig. Fel Cynorthwydd Adran mae gennych gyfrifoldeb am bobl ifanc ac felly mae diogelu a diogelwch yn bwysig, mae’r rhain yn rhan o’r hyfforddiant.

Gyda’n data personol yn dod yn fwy a mwy gwerthfawr wrth i amser fynd yn ei flaen, mae GDPR hefyd yn ddarn hanfodol o hyfforddiant rydyn ni’n gofyn i chi ei gwblhau.

Ac yn olaf, yw Modiwl 3, mae hyn i gyd yn ymwneud â rhoi “Offer ar gyfer y rôl” i chi – pethau rydyn ni’n teimlo sy’n bwysig i’ch helpu chi yn eich rôl newydd yn ScoutsMôn.

Beth fyddwn i’n ei gael ohono?

Gwên werth chweil ar eich wyneb gan wybod y gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud i fywyd pobl ifanc, siawns nad yw hynny’n ddigon?!

Efallai y bydd, ond mae’r Sgowtiaid yn cynnig cymaint mwy. Fel y soniwyd uchod, mae Sgowtiaid yn darparu #SkillsForLife nid yn unig i Bobl Ifanc ond hefyd i’n gwirfoddolwyr p’un a yw hwn yn allu newydd i gynnau tân heb ddim mwy na 2 ffon*; rhai sgiliau mewn blaengynllunio, paratoi a threfnu; dod o hyd i hobi newydd fel saethyddiaeth neu gaiacio; neu ddim ond ychydig oriau o hwyl bob wythnos.

*Efallai y bydd angen mwy na 2 ffon arnoch chi…

At bwy y byddai’r rôl hon yn apelio?

Mae’r rôl hon yn fan cychwyn gwych i bawb sy’n cychwyn fel gwirfoddolwr yn y Sgowtiaid p’un a ydych chi’n fyfyriwr wyneb yn wyneb, yn rhiant angerddol, eisiau adfywio’ch hun yn ymddeol neu unrhyw un yn y canol!

Express Interest in Volunteering

Please wait...
Thanks for signing up. You'll receive a confirmation email shortly.
It looks like you already signed up for this opportunity.
We're sorry, but we weren't able to sign you up. We have no more open spots.
Please fill in every field and make sure you entered a valid email address.