When: Term time Where: Ynys Môn Contact: District Commissioner Contact Email: dc@scoutsmon.wales Contact Phone: 07710069451 Open Volunteer Spots: Unlimited

Mae Arweinwyr Ifanc yn grŵp o bobl ifanc wych sy’n helpu i lunio rhaglenni Afancod, Cybiaid a Sgowtiaid, cynnal gemau a gweithgareddau hwyliog, a gweithio tuag at brif wobrau’r Sgowtiaid, yn ogystal â chymwysterau eraill! Gall unrhyw un rhwng 14 a 18 oed ddod yn Arweinydd Ifanc, does dim ots a ydych chi erioed wedi bod yn ymwneud â’r Sgowtiaid. Y cyfan sydd ei angen yw ychydig o frwdfrydedd a sirioldeb i helpu’r adrannau iau i gael amser gwych!

Beth wyt ti’n gwneud?

Mae Arweinydd Ifanc yn helpu i gyflwyno’r rhaglen ar gyfer un o adrannau iau y Sgowtiaid, gan redeg gemau a gweithgareddau, a helpu i sicrhau bod yr adran yn cael ei hannog i fod yn “siâp gan ieuenctid”. Mae bod yn Arweinydd Ifanc hefyd yn rhoi cyfle i chi ennill y Wobr Arweinydd Ifanc, y gallwch chi ei hennill trwy redeg y gemau a’r gweithgareddau hynny, yn ogystal â chyfrannu at ddatblygiad y rhaglen.

Pa sgiliau sydd eu hangen?

Nid oes angen unrhyw sgiliau arnoch i fod yn Arweinydd Ifanc – byddai unrhyw rai sydd gennych eisoes yn ddefnyddiol iawn, ond mae dod yn Arweinydd Ifanc yn ymwneud â’ch helpu chi i ennill sgiliau newydd a’u datblygu! Os ydych chi wedi bod yn y Sgowtiaid am gyfnod, yna rydych chi eisoes wedi datblygu digon o sgiliau, yn ogystal â gwybod llwythi am hanfodion y Sgowtiaid, a fyddai’n ddefnyddiol iawn!

A oes angen hyfforddiant?

Bydd angen i chi gwblhau Modiwl A o’r cynllun hyfforddi Gwobr Arweinydd Ifanc, sy’n cwmpasu’r pethau sylfaenol fel diogelu, iechyd a diogelwch a rheolau – mae angen gwneud hyn cyn pen 3 mis ar ôl i chi ddod yn Arweinydd Ifanc. Nid yw gweddill y modiwlau hyfforddi yn orfodol ond gallai eu cwblhau eich helpu i gyflawni’ch Gwobr Arweinydd Ifanc, yn ogystal â chyfrif tuag at fodiwlau hyfforddi oedolion os byddwch chi’n dewis symud ymlaen i fod yn arweinydd ar ôl i chi droi’n 18 oed.

Sut allwn i symud ymlaen?

Gallwch chi gwblhau eich Gwobr Arweinydd Ifanc, sy’n cynnwys 11 modiwl hyfforddi ac yna 4 cenhadaeth, sy’n un o brif wobrau Scouting! Gyda’r wobr mae gennych yr opsiwn i naill ai gwblhau astudiaeth annibynnol gyda llyfr log YL, neu fe allech chi ymuno ag Uned Arweinwyr Ifanc yr ynys sy’n tyfu yn eu hyfforddiant a chael cyfle i gwrdd â gwirfoddolwyr ifanc anhygoel yn union fel chi! Mae’n wobr wych i’w chyflawni, nid yn unig am ei bod yn cael ei chydnabod yn genedlaethol a’ch bod yn cael rhai bathodynnau snazzy a gwregys, ond oherwydd os byddwch chi’n ei chwblhau yna byddwch chi eisoes wedi ymdrin â 12 o’r 19 modiwl hyfforddi y bydd angen i chi eu cwblhau i’w cyflawni eich Bathodyn Pren os penderfynwch ddod yn arweinydd oedolion!

Beth fyddwn i’n ei gael ohono?

Ar wahân i’r wobr ei hun, sy’n cael ei chydnabod yn genedlaethol fel gwobr sy’n dangos eich ymroddiad a’ch ymrwymiad i ddarparu safon uchel o sgiliau arwain a threfnu, mae cyfle i gyflawni cyflawniadau cydnabyddedig cenedlaethol eraill o’r wobr, fel tystysgrif Cymorth Cyntaf ffurfiol. Mae gwirfoddoli gydag adran iau hefyd yn cyfrif tuag at brif wobrau Sgowtiaid eraill, fel Gwobrau Prif Sgowtiaid Platinwm a Diemwnt, a hyd yn oed Gwobr Sgowtiaid y Frenhines – cyflawniad uchaf y Sgowtiaid!

Mae’n debygol, os ydych chi’n gwirfoddoli, eich bod chi’n gwneud hynny ar gyfer cymhwyster arall, fel un o Wobrau Dug Caeredin neu’r Fagloriaeth Gymreig, felly byddai dod yn Arweinydd Ifanc yn helpu i dicio’r rhai o’ch rhestr hir o gyflawniadau hefyd! Mae’r Wobr Arweinydd Ifanc yn gymhwyster gwych i’w gael ar eich CV, a byddai’n ychwanegiad gwych at eich datganiad personol o ran ymgeisio am brifysgol!

Y peth mwyaf y byddwch chi’n ei gael ohono yw’r ymdeimlad o gyflawniad a balchder, yn ogystal â hwb enfawr i hyder! Mae’n ffordd wych o gael y blaen wrth gymryd rhan mewn arweinyddiaeth o fewn y Sgowtiaid os yw hynny’n ffordd rydych chi am fynd i lawr fel oedolyn, a hefyd mae’n rhaid i chi fynd ar fwy o wersylloedd!

At bwy y byddai’r rôl hon yn apelio?

Mae’r rôl hon ar gael i unrhyw un rhwng 14 a 18 oed, p’un a ydych chi’n Sgowt, Arweiniwr neu’r naill na’r llall! Mae’r rôl yn hyblyg hefyd, gan ein bod ni’n ymwybodol eich bod chi fwy na thebyg yn gorfod wynebu pethau fel arholiadau a gwaith cwrs. Os ydych chi’n gwirfoddoli am gyfnod penodol ar gyfer DofE neu Bacc, yna does dim rhaid i chi aros unwaith y bydd yr amser hwnnw ar ben, ond rydyn ni’n gobeithio y byddech chi wrth eich bodd yn ddigon i aros – yn enwedig os ydych chi’n Explorer!

Express Interest in Volunteering

Please wait...
Thanks for signing up. You'll receive a confirmation email shortly.
It looks like you already signed up for this opportunity.
We're sorry, but we weren't able to sign you up. We have no more open spots.
Please fill in every field and make sure you entered a valid email address.